INFORMACJA URZĄD GMINY KOŹMINEK, ul. Kościuszki 7 REFERAT FINANSOWY - podatki tel. (62) 763 86 15

Umorzenie zaległości podatkowej, umorzenie odsetek za zwłokę Podstawa prawna: Art.67a § 1 punkt 3 z zastrzeżeniem art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019r. poz. 900 z późniejszymi zmianami)

Zgodnie z Art. 67a § 1 punkt 3 Ordynacji Podatkowej w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym organ podatkowy na wniosek podatnika, może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe lub odsetki za zwłokę.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

W przypadku osób fizycznych

Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę

Załączniki:


W przypadku osób prawnych

Uzasadniony wniosek o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę( we wniosku należy podać pełną  nazwę przedsiębiorcy, adres, siedzibę, nr NIP, REGON, PKD)

Załączniki

II. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

III.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Referat Finansowy - Wymiar podatków

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu  wydającego  decyzje w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania decyzji.

V. UWAGI
brak