Inwestycje mogące pogorszyć stan środowiska

ogłoszenie - oczyszczalnia ścieków w Koźminku

                                                                  Koźminek, dnia 07 lipca 2004 r.

 

 

O g ł o s z e n i e

 

 

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /Dz. U. 2001, nr 62, poz. 627 ze zm./ Wójt Gminy Koźminek

 

zawiadamia

 

o zamieszczeniu w publicznym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na rozbudowie i remoncie oczyszczalni ścieków w Koźminku na działkach o nr ewid.: 12/13, 12/17, 12/18, 12/15, 12/20, 12/3 i 12/19 położonych w m. Koźminek stanowiących własność Gminy Koźminek oraz towarzyszącym mu raporcie o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

 

            Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy oraz składania uwag i wniosków na piśmie do Urzędu Gminy Koźminek, ul. Kościuszki 7 /pokój nr 1 lub 2/  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

  

                                                                                             Wójt Gminy Koźminek