Dzisiaj jest czwartek, 21 października 2021r. Imienieny Urszuli i Hilarego

Aktualności

"Witamy w przedszkolu"

Rok szkolny 2007 /08 w Publicznym Przedszkolu w Koźminku  rozpoczęło 126 wychowanków. Mimo obserwowanego w ostatnich latach niżu demograficznego co roku zwiększa się liczba Dzieci uczęszczających do przedszkola. Niż demograficzny w przedszkolu spowodował zredukowanie grup dzieci 6-letnich z trzech do dwóch. Zwiększyła się natomiast ilość oddziałów dzieci młodszych- co wynika z dużo większego napływu dzieci z okolicznych wiosek. Koźmineckie przedszkole jest jedynym przedszkolem wielo-oddziałowym w gminie w związku z tym uczęszczają tu dzieci młodsze, których realizacja obowiązku szkolnego odbywać się będzie poza Koźminkiem. W obecnym roku szkolnym w przedszkolu otwartych zostało pięć oddziałów – po jednej grupie dzieci : 3-letnich, 4-letnich (pierwszy raz w historii przedszkola, do tej pory funkcjonowała jedna grupa 3-4-latków) i 5-letnich oraz dwie grupy 6-latków (jedna całodzienna, druga pięciogodzinna). Wychowaniem i opieką nad dziećmi zajmuje się wykwalifikowana kadra pięciu nauczycielek. W placówce zatrudnione są też cztery pracownice administracji i obsługi. Całością pracy i funkcjonowaniem przedszkola kieruje dyrektor mgr Maria Narowska. Przedszkole w Koźminku otwarte jest w godzinach od 630 do 1600. Dzieci w tym czasie mogą skorzystać z trzech posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek. Koszty żywienia dzieci wraz z czesnym pokrywają rodzice. W przedszkolu realizowany jest "Program wychowania w przedszkolu" G. Łojewskiej wybrany przez Radę Pedagogiczną z zestawu programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez MEN. Grupy dzieci 5 i 6-letnich korzystają z podręczników G. Koby dostosowanych do realizowanego programu. Dzieci 6-letnie mogą w trakcie pobytu w placówce uczestniczyć w lekcji religii. Wszystkie dzieci mogą korzystać z odpłatnych zajęć tanecznych i z języka angielskiego. W obecnym roku szkolnym w przedszkolu, zgodnie z rocznym planem pracy, będzie poszerzona realizacja zagadnień związanych ze zdrowiem pod hasłem: "Przedszkole zapewnia zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa rozumiane zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychicznym, będące podstawowym warunkiem harmonijnego rozwoju dziecka " poprzez: poznawanie środowiska wychowawczego dziecka oraz jego ogólnego rozwoju w celu jednokierunkowości oddziaływań domu i przedszkola; promowanie działań kształtujących szacunek do każdego człowieka, jego godności osobistej, tolerancję dla inności, sprawiedliwość oraz inne uniwersalne wartości; troskę o zdrowie dziecka; świadome uczestnictwo w ruchu drogowym; wprowadzenie metod twórczych M. i A. Kniessów podczas zajęć ruchowych w przedszkolu; wdrażanie działań prozdrowotnych i profilaktycznych; organizowanie różnych form aktywności psychofizycznej; współpracę ze środowiskiem lokalnym. Mając na uwadze listę dzieci oczekujących obecnie na miejsce w przedszkolu należy wspomnieć, iż rekrutacja dzieci na następny rok szkolny odbywać się będzie w kwietniu 2008r.

Małgorzata Jarentowska